نخ پلی استرگلدوزی مشکی

 
نخ پلی استرگلدوزی مشکی
۵۰۰۰ یاردی
چینی درجه ۱