نخ پلی استر گلدوزی 399

پلی استرگلدوزی/
5000 یاردی/
مارک مارکفیل/
چینی