نخ ابریشم گلدوزی 222

نخ ابریشم گلدوزی / ۵۰۰۰ یارد