نخ ابریشم گلدوزی 162

نخ ابریشم گلدوزی / ۵۰۰۰ یارد