نخ ابریشم گلدوزی 304

نخ ابریشم گلدوزی / ۵۰۰۰ یارد