نخ ابریشم گلدوزی 369

نخ ابریشم گلدوزی / ۵۰۰۰ یارد