نخ ابریشم گلدوزی 338

نخ ابریشم گلدوزی / ۵۰۰۰ یارد