نخ ابریشم گلدوزی 178

نخ ابریشم گلدوزی / ۵۰۰۰ یارد