نخ ابریشم گلدوزی 430

نخ ابریشم گلدوزی / ۵۰۰۰ یارد