نخ ابریشم گلدوزی 180

نخ ابریشم گلدوزی / ۵۰۰۰ یارد