نخ ابریشم گلدوزی 271

نخ ابریشم گلدوزی / ۵۰۰۰ یارد