نخ ابریشم گلدوزی 267

نخ ابریشم گلدوزی / ۵۰۰۰ یارد