نخ پلی استر گلدوزی 243

نخ پلی استرگلدوزی
۵۰۰۰ یاردی
چینی درجه ۱