نخ پلی استر گلدوزی 108

نخ پلی استرگلدوزی
۵۰۰۰ یاردی
چینی درجه ۱