نخ پلی استر گلدوزی 341

نخ پلی استرگلدوزی
۵۰۰۰ یاردی
چینی درجه ۱