نخ ابریشم گلدوزی 372

نخ ابریشم گلدوزی / مخصوص دستگاهای کامپیوتری / ۵۰۰۰ یارد