نخ پلی استر گلدوزی 259

نخ پلی استرگلدوزی
۵۰۰۰ یاردی
چینی درجه ۱