نخ پلی استر گلدوزی 493

نخ پلی استرگلدوزی
۵۰۰۰ یاردی
چینی درجه ۱