نخ پلی استر گلدوزی 121

نخ پلی استرگلدوزی
۵۰۰۰ یاردی
چینی درجه ۱