نخ پلی استر گلدوزی 324

نخ پلی استرگلدوزی
۵۰۰۰ یاردی
چینی درجه ۱