لایی آبشو

لایی آبشو
ابعاد:
طول ۱۲۰ متر
عرض ۱۸۰ سانتی متر