لایی لیزر

لایی لیزر
ابعاد:
عرض ۵۰ سانتی متر
طول ۳۰۰ متر