گلابتون 62 مارکفیل

گلابتون چینی/
برند مارکفیل/
نقره ای/
250 گرم خالص