گلابتون کد 97

گلابتون کد 97/
چینی/

دویست و پنجاه گرم خالص/


مخصوص گلدوزی با چرخ/