ابریشم خام سفید برفی

ابریشم سفید برفی/
خام/
نمره سیصد/
وزن هر دوک یک کیلوگرم خالص