گلابتون ۱۵۷

گلابتون کد 157/
چینی/

دویست و پنجاه گرم خالص/


مخصوص گلدوزی با چرخ/