نخ پلی استر گلدوزی 337

نخ پلی استر گلدوزی/
پنج هزار یاردی/
مارک مارکفیل/
چینی