نخ پلی استر گلدوزی 244

نخ پلی استر گلدوزی 
پنج هزار یاردی