نخ پلی استر گلدوزی 167

نخ پلی استر گلدوزی 
پنج هزار یاردی