گلابتون S56

گلابتون طلایی پررنگ/
کد S56 /
چینی/
دویست و پنجاه گرم خالص/
مغزی طلایی/
مخصوص گلدوزی با چرخ