نخ پلی استر گلدوزی 457

پلی استرگلدوزی/
5000 یاردی/
مارک مارکفیل/
چینی