نخ ابریشم گلدوزی 125

نخ ابریشم گلدوزی / ۵۰۰۰ یارد